НОВИ ИДЕИ

                        

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА

 

От началото на 2014г. ДГ „Червената шапчица” е включена в проекта на МОН „Включващо обучение”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Целта на проекта в детската градина е ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция. В детската градина са назначени психолог и логопед, които да провеждат обследване на децата със Скрининг тест за 3-годишните и Тест за езиково и говорно развитие за по-големите. След оформяне на целевата група се провеждат Програма за езиково развитие, Когнитивен тренинг и Психомоторен тренинг. Работи се в малки групи, обособени в зависимост от индивидуалните потребности на децата в риск от обучителни трудности.

От началото на 2016г. в ДГ „Червената шапчица” стартира изпълнението на проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Основната цел на проекта отново е изграждане на образователна среда за разгръщането на потенциала на всяко дете за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Детската градина е включена в Дейност 1. „Въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения“

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на разнообразието от потребности на всички деца чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

 bottom