ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПРАКТИКА

Обучение и възпитание

В ДГ “Червената шапчица” се стремим да възпитаваме любознателност и да осигурим обучение, което насърчава максимално проявлението и развитието на способностите на всяко дете.

Ползваме програми насочени към постигането на цели и общочовешки ценности, които имат личностен смисъл в живота на детето. Осигурява се педагогическо взаимодействие, гарантиращо организирано и системно развитие, чрез обучение, практически дейности и игрово-познавателни активности за достигане на качествена училищна готовност.

Учебната програма се характеризира с тематични единици - основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие , в които нашите деца имат възможност да получат умения и компетентности по български език, художествена литература, математика, околна среда, изкуства, физкултурни дейности , определени от Държавни Образователни Стандарти.

Децата се приобщават към природата като откриват природни закони, опознават я и се учат да я опазват чрез осъзнаване на естествените връзки между обектите в нея.

Ученето е забавление! “Червената шапчица” учи децата на редица социално-емоционални способности чрез игри, физическо възпитание, музика , музика с ритмика, танци, творческо изкуство и въздействието на обкръжаващата среда. Децата от нашата детска градина се радват на позитивна и съзидателна среда. Децата обичат да знаят за нашия свят и неговите интересни теми.

Разработваме образователни ситуации по програмата "Джуниър Ачийвмънт България" с 5 - 6 годишните деца като  възможност за развитие на предприемаческа култура от най-ранна възраст.

Включваме и обучение в модели по правата на детето и гражданско образование, което дава отговори на най-сложните и трудни детски въпроси: Какъв съм аз? Аз и другите. Какво е семейство? Какво е дом?

В своята работа се позоваваме на добрите български традиции, на новостите в световната детска педагогика и психология, на идеите за самоценността на детството и за развитието на детето като избор и многообразие от възможности.

С цел даване повече възможности за развитие и самоизява ДГ “Червената шапчица” предлага и допълнителни педагогически услуги по:

  • танци
  • художествено слово и драматизация
  • рисуване
  • карате
  • футбол

В ДГ  “Червената шапчица” се осъществява и ранно чуждоезиково обучение.

То съответства на възрастовата група на децата и е съобразено с изискванията за съвременно чуждоезиково обучение.

Част от децата посещават Ателие "Театър", в което е сформирана детска театрална група “Малечко Палечко”. Това е запазена марка за детското заведение. Създават се сценарии и се драматизират популярни и любими детски литературни произведения.

Целогодишно функционира Мисия “Спорт”. Всеки месец децата се поставят в реална състезателна ситуация , която ги мотивира да бъдат силни, смели, сръчни. В зависимост от сезона децата посещават природни местности , преодоляват туристически маршрути, опознават местната флора и фауна чрез занимателни игри и забави.

Основен елемент от дейността на ДГ "Червената шапчица" е сътрудничеството с родителската общност.  То се превръща в център за срещи между деца, родители, учители. Характерна  дейност е опознаването и запазването на добрите български етнографски традиции и краеведчески ритуали. Неговата емблема е изработването на автентични сурвакници и кукерски маски. Традиция са коледарските, кукерските и лазарски обреди и обичаи.


bottom